Ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Czytaj więcej >>

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz. 

 1. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Jastrzębiu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Radoszkach.

 2. Wymiar czasu pracy: etat
 3. Określenie stanowiska: Bibliotekarz

 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z funkcjonowaniem biblioteki publicznej ( w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stażu)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie prawa jazdy Kat. B
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • edytorstwo komputerowe
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • animacja czytelnika dorosłego

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2017 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza".
 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

7. Uwagi końcowe:

 • Kandydaci spełniający według złożonych dokumentów wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany w oparciu o złożone dokumenty i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Dyrektora przy możliwym udziale Doradcy Bibliotecznego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy.
 • Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 56 493 68 33.

 

 

Dyrektor Biblioteki
Ewa Myćka